Opatrenia platné od 12. októbra 2020Pod?a rozhodnutia ministra školstva od 12. októbra 2020 stredné školy prechádzajú na dištan?nú formu vzdelávania až do odvolania.
Nižšie ro?níky osemro?ných gymnázií, ktoré korešpondujú s ro?níkmi na základnej škole, budú fungova? v normálnom režime s povinným nosením rúšok.

Na základe vyššie uvedených opatrení bude vyu?ovanie v našej škole prebieha? nasledovne:
príma, sekunda, tercia, kvarta - prezen?ne ( v škole) pod?a riadneho rozvrhu hodín, v ostatných triedach osemro?ného aj štvorro?ného vzdelávacieho programu dištan?ne : on-line, prostredníctvom stránky Edupage alebo pod?a dohody s jednotlivými vyu?ujúcimi.
Rozvrh, pod?a ktorého bude prebieha? dištan?né vzdelávanie, bude zverejnený v pondelok v Edupage. Upozor?ujeme žiakov, že dištan?né vzdelávanie je pre všetkých povinné, preto musia dodržiava? všetky pokyny a plni? úlohy zadané vyu?ujúcimi.
Stravovanie pre žiakov prímy - kvarty bude zabezpe?ené v školskej jedálni. Ostatní študenti, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a majú na pondelok 12.10. nahlásený obed, môžu prís? na obed pod?a ?asového harmonogramu, ktorý platil v ?ase pred prerušením vyu?ovania.
O ?alších zmenách Vás budeme priebežne informova?, preto prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a v Edupage., druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok