Plenárna schôdzaVážení rodi?ia,
vzh?adom na aktuálnu pandemickú situáciu Vám oznamujem, že plánovaná plenárna schôdza, ktorá sa mala kona? d?a 13. 10. 2020, sa neuskuto?ní.
Chcem Vás však informova? o ?erpaní rozpo?tu v školskom roku 2019/2020 /príloha ?. 1/ a o plánovanom rozpo?te na školský rok 2020/2021 /príloha ?. 2/.
Hne? ako nám to situácia umožní, zvoláme triedne schôdze rodi?ov.
Zárove? Vás chcem požiada? o uhradenie plánovaného príspevku vo výške 13 eúr na žiaka do 30. 10. 2020.
?akujem za porozumenie

                                                                                PhDr. Miroslav Druska, v.r.
                                                                                          riadite? školy                                                                                

Kliknite:
Príloha ?.1 - ?erpanie rozpo?tu Rady rodi?ov pri Gymnáziu Ružomberok za školský rok 2019-2020
Príloha ?.2 - Návrh rozpo?tu Rady rodi?ov pri Gymnáziu Ružomberok na školský rok 2020-2021, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok