Za?iatok školského roka 2020/2021Riadite?stvo Gymnázia oznamuje svojim študentom, že za?iatok školského roka 2020/2021 bude d?a 02.09.2020. Vzh?adom na pandémiu COVID-19 budú študenti prichádza? do školy pod?a nasledujúceho ?asového harmonogramu:

8.00 hod. - študenti tried: 4.A, 4.B, oktáva, septima
8.15 hod. - študenti tried: 3.A, 3.B, 2.A, 2.B, sexta
8.30 hod. - študenti tried: sekunda, tercia, kvarta, kvinta
8.45 hod. - študenti tried: príma, 1.A, 1.B

Študent pri vchode do priestorov školy má nasadené rúško, vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná teplota. Nezabudnú? prinies? zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka pred nástupom do školy.

Škola prevádzkuje aj školskú jedále?. Stravovanie sa za?ne 3. septembra 2020. Študenti si môžu kúpi? lístky u vedúcej školskej jedálne už 2. septembra 2020 a prihlási? sa na obed. Stravné lístky, ktoré zostali študentom po zatvorení škôl zostávajú v platnosti.

3.septembra bude študentom vydaný aj obed, ktorý mali objednaný na 13.marec, ale nebol im vydaný, lebo škola z rozhodnutia zria?ovate?a VUC Žilina sa zatvorila. Stravovanie študentov bude organizované pod?a samostatného ?asového harmonogramu.

Kliknite:
Pokyny k prevádzke školy a školských zariadení v ?ase epidemiologicky závažnej situácie - v prílohe povinný zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                         riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok