Koniec školského roka

prevzatie vysved?ení 30.6.2020

Oznamujeme všetkým študentom, že prevzatie vysved?ení sa uskuto?ní d?a 30. 6. 2020 (utorok) a to nasledovne:
o 8. 30 študenti prímy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty a septimy a
o 10. 00 študenti I. A, I. B, II. A, II. B, III.A a III. B.

* Vysved?enie sa bude odovzdáva? v triedach na 2. poschodí. Jednotlivé triedy budú ozna?ené.
* U?ebnice sa budú odovzdáva? v septembri.
* Kto si z objektívnych dôvodov nebude môc? prevzia? vysved?enie v uvedenom dni, vysved?enie si bude môc? prevzia? v úradných hodinách na sekretariáte školy. Úradné hodiny po?as letných prázdnin budú zverejnené na vchodových dverách a na webovej stránke školy.
* Študenti si nemusia nosi? prezuvky.
* Zárove? žiadam všetkých študentov, aby si zo svojich tried a šatní zobrali všetky svoje veci.

Na základe rozhodnutia ministra zákonný zástupca:

* Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy, pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
* Zabezpe?í pre svoje die?a rúško a papierové jednorazové vreckovky.
* Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá n   ariadené karanténne opatrenie (príloha).

Preto prosím všetkých študentov, aby v utorok 30.6.2020 (nástup do školy-prebratie vysved?enia) doniesli toto potvrdenie a odovzdali ho triednemu u?ite?ovi.

* V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyu?ujúceho a riadite?a školy. Povinnos?ou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola die?a?u nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je die?a zo školy vylú?ené.

Hygienické opatrenia v škole:
* Škola zabezpe?í dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfek?ným prostriedkom.
* Žiak si po príchode do školy a následne pod?a potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
* Žiaci a u?itelia po?as výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia nosi? rúško, v ostatných priestoroch školy sa u?itelia a žiaci pohybujú v rúšku.
* Toalety sú vybavené mydlom v dávkova?i a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpe?né osušenie rúk.

Kliknite:
Potvrdenie

                                                                                Vedenie školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok