Finále Spievam po francúzsky – on line

Aj napriek výnimo?nej situácii sa finále sú?aže Spievam po francúzsky 2020 uskuto?nilo 21.júna a naši študenti zanechali u porotcov hlboký dojem.

Kedže od marca 2020 prebiehalo vyu?ovanie v domácom prostredí, mnohé plánované akcie sa museli zruši?, ?i odloži?. Už to vyzeralo, že aj ro?ník 2020 sú?aže Spievam po francúzsky, do ktorej sa naši študenti každoro?ne zapájajú, sa zruší. Organizátori ale prišli s výborným nápadom zorganizova? finále sú?aže online d?a 21.júna na Medzinárodný de? hudby. V?aka tejto myšlienke úsilie všetkých ú?astníkov, ktorí sa na sú?až pripravovali už od jesene, nevyšlo nazmar.
Študenti kvinty: Veronika Gerátová (spev), Andrej Pecník (gitara a strih) a Tomáš Lakoštík (scenár, kamera a réžia) nato?ili sú?ažné video piesne francúzskej spevá?ky ZAZ. Pod?a vyjadrenia p.Thomasa Laurenta, riadite?a Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici, ú?as? vo finále našim žiakom unikla ve?mi tesne, o vlások. Video však nato?ko o?arilo predsedu poroty - uznávaného francúzskeho klaviristu - Maxima Zecchini, že trval na tom, aby sa po?as nede?ného online finále ich video špeciálne premietlo.
Všetkým trom študentom ?akujeme za peknú reprezentáciu školy a tu je link na video, aby ste sa mohli poteši? z ich úžasnej práce:
Kliknite:
Video

A pre tých, ?o by si radi pozreli celé finále aj s kladným hodnotením videa našich študentov, prikladáme druhý link z finále; od 19-tej minúty je hodnotenie videa a samotné video:
Finále, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok