Výsledky prijímacieho konania

do 1. ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021

V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do 1. ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2020/2021.

Kliknite:
Výsledky prijímacieho konania

Uchádza?i sú zoradení pod?a poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doru?í škole do 30. júna 2020. Zákonní zástupcovia uchádza?ov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu vo?i rozhodnutiu odvola? v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzh?adom na to, že nie všetci prijatí uchádza?i sa na štúdium zapíšu, pravdepodobnos? zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú ve?mi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ?alšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádza?a v stanovenom termíne.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                         riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok