Škola zostáva na?alej zatvorenáRiadite? školy oznamuje všetkým študentom, že v zmysle usmernenia zria?ovate?a a z prevádzkových dôvodov (výmena okien) škola zostane na?alej zatvorená.

Študenti si prídu prevzia? len vysved?enie d?a 30. 6. 2020 (utorok) a to nasledovne:
o 8. 30 študenti prímy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty a septimy a o 10. 00 študenti I. A, I. B, II. A, II. B, III.A a III. B.

Vysved?enie sa bude odovzdáva? v triedach na 2. poschodí. Jednotlivé triedy budú ozna?ené. U?ebnice sa budú odovzdáva? v septembri. Kto si z objektívnych dôvodov nebude môc? prevzia? vysved?enie v uvedenom dni, vysved?enie si bude môc? prevzia? v úradných hodinách na sekretariáte školy. Úradné hodiny po?as letných prázdnin budú zverejnené na vchodových dverách a na webovej stránke školy.
Študenti si nemusia nosi? prezuvky. Zárove? žiadam všetkých študentov, aby si zo svojich tried a šatní zobrali všetky svoje veci.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                       riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok