Prijímacie konanie do 1.ro?níka

štvorro?ného vzdelávacieho programu

Riadite? školy oznamuje, že v prijímacom konaní bolo obsadených 47 miest -100% naplnenos? tried, po?et vo?ných miest - 0.

Riadite? školy zárove? oznamuje, že škola neuskuto?ní prijímacie konanie na nenaplnený po?et miest.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                       riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok