Kritériá pre prijatie žiakov

do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021Minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 25. mája 2020 vydal rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Na základe tohto rozhodnutia sa prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021 bude konať prezenčne v dvoch termínoch:
1. termín: 15. jún 2020
2. termín: 18. jún 2020


Informácie budeme priebežne aktualizovať podľa nám dostupných usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok