Kritériá pre prijatie žiakov

do 1. ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu d?a 25. mája 2020 vydal rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ro?níka osemro?ných vzdelávacích programov v stredných školách v ?ase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Na základe tohto rozhodnutia sa prijímacie konanie do prvého ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021 bude kona? prezen?ne v dvoch termínoch:
1. termín: 15. jún 2020
2. termín: 18. jún 2020


Kliknite:
Kritériá pre prijatie žiakov

Informácie budeme priebežne aktualizova? pod?a nám dostupných usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok