Výsledky prijímacieho konania

do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021

V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2020/2021.

Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole do 4. júna 2020. Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu voči rozhodnutiu odvolať v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzhľadom na to, že nie všetci prijatí uchádzači sa na štúdium zapíšu, pravdepodobnosť zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú veľmi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ďalšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádzača v stanovenom termíne.

Kliknite: Výsledky


Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok