Oznam pre maturantovOznamujem všetkým študentom 4. ro?níka a oktávy, že koncoro?né známky v tomto školskom roku sa uzatvárajú d?a 5. mája 2020.

Maturitné známky budú sprístupnené do 12. mája 2020 .

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch internej ?asti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zodpovedajúcich predmetov vrátane cvi?ení, seminárov, rozširujúcich predmetov a konverzácie v anglickom jazyku. Do aritmetického priemeru známok sa zapo?ítavajú koncoro?né známky zo všetkých ro?níkov a polro?né známky z posledných dvoch ro?níkov štúdia. V osemro?nom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok zapo?ítajú koncoro?né známky z posledných štyroch ro?níkov a polro?né známky z posledných dvoch ro?níkov.

Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú sú?as?ou hodnotenia po?as celého štúdia, výsledná známka sa vypo?íta iba zo známok v daných ro?níkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.

Bližšie informácie: www.ucimenadialku.sk

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok