Oznam pre maturantovOznamujem všetkým študentom 4. ročníka a oktávy, že koncoročné známky v tomto školskom roku sa uzatvárajú dňa 5. mája 2020.

Maturitné známky budú sprístupnené do 12. mája 2020 .

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zodpovedajúcich predmetov vrátane cvičení, seminárov, rozširujúcich predmetov a konverzácie v anglickom jazyku. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.

Bližšie informácie: www.ucimenadialku.sk

Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok