Portál pre žiakov a rodi?ov www.ucimenadialku.sk

Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodi?ov www.ucimenadialku.sk

Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie po?as prerušeného vyu?ovania na školách v ?ase mimoriadneho stavu.

Cie?om webovej stránky je pomôc? pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zria?ovate?om škôl a žiakom, študentom a rodi?om, zorientova? sa v množstve informácií, odporú?aní a usmernení v oblasti školstva. Zárove? stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodi?ov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli ?iasto?ne u?ah?i? situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednozna?ne riadi?.

Okrem toho na tejto stránke nájdete preh?ad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú ur?ené pre u?ite?ov, žiakov a rodi?ov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne u?ebné materiály pre žiakov, náu?né videá, interaktívne cvi?enia a testy, elektronické u?ebnice, metodické materiály pre u?ite?ov ?i mobilné aplikácie.

Pre ?o najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlu?ne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo ?eskom jazyku a vo vä?šine prípadov sú dostupné zadarmo.

Sú?as?ou webovej stránky je aj preh?ad dostupných komunika?ných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodi?ov. Mnohé spolo?nosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupni? svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie. Stránka sa bude priebežne aktualizova?. Akéko?vek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasiela? na info@ucimenadialku.sk


, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok