OZNAM o prerušení vyu?ovania a usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyu?ovania v školáchVážení rodi?ia, žiaci, u?itelia, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyu?ovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020.
V priloženom súbore Vás informujeme o Usmernení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyu?ovania v školách a školských zariadeniach.

Toto nariadenie sa dotýka nás všetkých. Preto Vás prosíme, aby ste dodržiavali pokyny Ústredného krízového štábu, obmedzili cestovanie, stretávanie sa a združovanie. Žiadame žiakov, aby nevyh?adávali miesta s výskytom vä?šieho po?tu osôb a zdržiavali sa v domácom prostredí. Nerešpektovaním pokynov ohrozujete nielen seba ale i svoje okolie.

Prerušenie vyu?ovania nie sú prázdniny, preto vyu?ujúci pod?a potreby budú zadáva? žiakom úlohy prostredníctvom internetu, napr. EduPage, e-mail...
(z usmernenia: Riaditelia zabezpe?ia pod?a podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.) Žiaci sú povinní plni? zadané úlohy v stanovenom termíne pod?a pokynov vyu?ujúcich.

Škola bude v uvedenom ?ase zatvorená, preto všetky potrebné náležitosti ( aj potvrdenie prihlášok na VŠ) budú vybavené až 30. 3. 2020.

Komunikácia s vyu?ujúcimi: Edupage, e-mail
Komunikácia s vedením školy: Edupage, email, mobil: 0918 778227

                                                                                Vedenie školy

Kliknite:   Usmernenie


, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok