Centrum popularizácie fyziky

Martin 5.2. 2019

D?a 5.2. 2019 študenti 2.A, 2.B triedy a sexty pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina navštívili opä? už tradi?ne Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine.

Kliknite:
Fotogaléria

Z postrehov našich žiakov:

Ve?mi sa mi pá?ilo prevedenie exkurzie. Mala som možnos? vidie?, že poznatky z fyziky sa dajú poda? žiakom aj takouto formou. A myslím, že budem vravie? za všetkých, ke? poviem, že dnes sa žiaci ve?mi zabavili a získali aj nejaké tie nové poznatky.
Veronika Pažítková

Chcela by som sa Vám v prvom rade po?akova?, že ste nám umožnili vidie? svet fyziky v trošku inom podaní, ako na vyu?ovacích hodinách. Bolo to ve?mi zábavné a tak isto aj ve?mi zaujímavé. Osobne si myslím, že sme si z toho odniesli aj nie?o nové a musím poveda? sama za seba, že som bola prekvapená, ko?ko toho z fyziky viem. Myslím si, že toto podanie u?iva formou pokusov je ve?mi efektívne pri u?ení prírodných vied.
Lenka Líšková

Super strávená hodina fyziky!Mohli by sme to zrealizova? aj na našej škole!
Paulína Sokolská

Dnešnú prednášku som si užil. Bolo to zaujímavé a vtipné zárove?.
Michal Daniel

Na exkurzii nás s Mirkou ve?mi zaujalo to, že to bolo podané zaujímavou a hravou formou a že sme si to mohli sami vyskúša?. Konkrétne m?a zaujali ú?inky elektriny na ?udské telo a Mirku Sokolovú strie?anie vzduchu na svie?ku a poháre.
Mária Bachanová


RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok