Olympiáda ?udských práv a Dejepisná olympiádaD?a 6. 2. 2020 sa študentka septimy Magda Nováková zú?astnila krajského kola Olympiády ?udských práv. Sú?až sa konala na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline. Sú?ažiaci si v písomnom teste preverili vedomosti z problematiky ?udských práv a slobôd. Uvedomili si dôležitos? zakotvenia ?udských práv a slobôd v Ústave SR. Olympiáda ?udských práv poukázala na prioritu rešpektovania všetkých ?udských bytostí bez akejko?vek diskriminácie. Študentka Magda Nováková skon?ila na 16. mieste. Na celoslovenské kolo Olympiády ?udských práv nepostúpila.
D?a 14. 2. 2020 sa na ZŠ Zarevúca konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Z nášho gymnázia sa sú?aže zú?astnili dvaja študenti:Gabriela Pagá?ová z prímy a Daniel Kla?ko z kvarty. V kategórii C získal Daniel Kla?ko 4. miesto. V kategórii F získala Gabriela Pagá?ová 1. miesto.
Všetkým našim sú?ažiacim blahoželáme a ?akujeme za vzornú reprezentáciu školy.


, tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok