Lyžiarsky kurz 2020

Lyžiarsky kurz pre triedy sekunda, kvinta a prvé ro?níky.

27. - 31. januára 2020 sa uskuto?nil lyžiarsky výcvik pre žiakov sekundy, kvinty, 1.A a 1.B triedu už tradi?ne v stredisku Ski Ba?ova Rove? v obci Vyšná Boca. Tohtoro?ná zima nepriniesla dostato?né centimetre snehu a tak sa výcvik uskuto?nil na obmedzenom priestore lyžiarskeho svahu s technickým snehom. Žiaci v šiestich skupinách pod vedením pedagogických pracovníkov a zárove? inštruktorov zjazdového lyžovania absolvovali základný výcvik vždy v dopolud?ajších hodinách. Po obed?ajšej pauze pokra?ovali v zdokona?ovaní osvojených zru?ností. Vo ve?erných hodinách sa v tzv. Kongresovej sále hotela Barbora konali prednášky, ktoré mali na starosti tiež pedagogickí pracovníci. Biely kódex, základy zjazdového lyžovania, zásady slušného správania. O prvej pomoci v horách zaujímavým spôsobom porozprával žiakom pán Jozef ?aso, ?len Horskej záchrannej služby. Ve?ery už patrili jednotlivým triedam, ktoré sú?ažnou formou zabávali ostatných. Posledný ve?er získali ocenenia tí žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v slalomových pretekoch a diev?atá dostali sladkú odmenu za naj?istejšiu izbu. V závere patrí po?akovanie všetkým žiakom za disciplinovanos? a snahu nau?i? sa nie?o nové a vytrva? v tejto snahe po?as celého výcviku. Za organizáciu kurzu, zdravotnícky doh?ad, pedagogický dozor a inštruktorský výcvik patrí v?aka Mgr. Piklovi, Mgr. ?asovi a jeho bratovi Jozefovi ?asovi, Mgr. Fri?ovej, RNDr. Dírerovi, Mgr. Kme?ovej, Mgr. Dem?ákovi a Mgr. Kudli?kovej., dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok