KONZULTA?NÉ POPOLUDNIE

16.1.2020 (štvrtok)

D?a 16. 1. 2020 (štvrtok) v ?ase od 14.30 do 16.30 hod. sa uskuto?ní konzulta?né popoludnie pre rodi?ov a zákonných zástupcov žiakov našej školy, ktorí budú ma? možnos? konzultova? priebežné študijné výsledky, správanie a dochádzku svojich detí v prvom polroku školského roka 2019/2020 s jednotlivými vyu?ujúcimi

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok