Návšteva Francúzskeho inštitútu a odovzdanie diplomov DELF

Študenti francúzštiny, úspešní na jazykových skúškach DELF, si diplomy prevzali priamo na Francúzskom inštitúte.

D?a 11.decembra 2019 sme sa s tridsiatkou študentov zú?astnili exkurzie vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Zoznámili sme sa bližšie s fungovaním inštitúcie, ktorej hlavným poslaním je šírenie francúzskeho jazyka a kultúry ako aj odborných poznatkov a inovácií na Slovensku a zintenzívnenie spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom. Dozvedeli sme sa mnohé užito?né informácie o virtuálnej platforme Culturetheque, pozreli si priestory mediatéky, zoznámili sa s možnos?ami štúdia vo Francúzsku a získania štipendií Francúzskej vlády. Mali sme možnos? pozrie? si výstavu ilustrácií k novele "Peter a Lucia" francúzskeho spisovate?a Romaina Rolanda, ktorej vernisáž sa konala de? pred našou návštevou. Na záver našej návštevy pán Thibaut Triqueneaux, atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, odovzdal v slávnostnej a pritom uvo?nenej atmosfére 23 úspešným študentom nášho gymnázia medzinárodné jazykové diplomy DELF., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok