Nová výuková aplikácia na hodinách francúzštiny

Od októbra využívame na hodinách francúzskeho jazyka eduka?nú aplikáciu a už boli naši študenti ocenení v jesennom šampionáte.

Na hodinách francúzštiny využívame novú aplikáciu, ktorá výrazne pomáha študentom nau?i? sa sloví?ka cudzieho jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne. U?enie sloví?ok sa v?aka nej stáva hrou, študenti si môžu slovnú zásobu precvi?ova? kdeko?vek a kedyko?vek, navyše aplikácia vie sloví?ka aj pre?íta?, a tak sa zárove? študenti u?ia i správnu výslovnos?. Aplikácia využíva umelú inteligenciu, ?o znamená, že rôznymi metódami a vyhodnocovacími algoritmami realizuje efektívnejšie u?enie. Študenti pri u?ení sa sloví?ok vidia, ktoré sloví?ka im robia najvä?šie problémy, spätne sa k nim vracajú. U?enie je realizované cez rôzne typy úloh, nejde len o písanie prekladov daného sloví?ka.
Popri precvi?ovaní novej slovnej zásoby zbiera každý študent body, v?aka ktorým sa zapája do sú?aže jednotlivcov i triednych kolektívov. V jesennom šampionáte za mesiac október boli študenti 2.A triedy ve?mi úspešní, vyhrali okresné kolo a sú?ažia v krajskom kole. Navyše náhodným losovaním vyhrala Emma Pa?ikovská z 2.A peknú cenu - powerbank.
Gratulujeme a prajeme všetkým francúzštinárom ve?a zábavy pri zvládaní novej slovnej zásoby., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok