Ocenenie pri príležitosti D?a študenstva

Magdaléna Nováková

D?a 19. 11. 2019 sa na Mestskom úrade v Ružomberku uskuto?nilo slávnostné ocenenie najlepších študentov stredných a vysokých škôl mesta Ružomberok. Z našej školy toto ocenenie získala Magdaléna Nováková zo septimy.

Magdaléna Nováková
je študentkou triedy septima osemro?ného vzdelávacieho programu Gymnázia v Ružomberku. Už od prímy je v kolektíve vedúcou osobnos?ou, ktorú po?as celého obdobia rešpektovali a stále rešpektujú všetci spolužiaci. Ku svojim povinnostiam pristupuje ve?mi svedomite, snaží sa pomáha? svojim spolužiakom. Je nielen študijný typ, ale zárove? je ve?mi otvorená vzájomnej komunikácii medzi rovesníkmi. Okrem študijných a triednych aktivít sa aktívne zapája do národných i medzinárodných projektov. Výraznú pomoc a prácu odviedla na projekte "Storo?nica" k udalostiam roku 1918 a k životu generála M .R. Štefánika, na medzinárodných projektoch s partnermi z ostrova Réunion a Slovinska, pri príprave slávnostných programov viacerých ro?níkov Frankofónnej ruže. Nieko?kokrát reprezentovala školu na modelovom zasadaní európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku.
Magdaléna úspešne reprezentuje Gymnázium na mnohých sú?ažiach, hlavne dejepisných a jazykových. Medzi jej najvä?šie úspechy patria umiestnenia na Olympiáde vo francúzskom jazyku:
v rokoch 2019 a 2016: 2. miesto na krajskom kole
v rokoch 2018 a 2017: 1. miesto na krajskom kole a postup do celoštátneho kola
v roku 2018: 3. miesto v celoštátnom kole.

Prístup Magdalény k ?u?om, k riešeniu problémov a jej aktívna práca môžu by? príkladom pre všetkých jej rovesníkov., renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok