HALLOWEENSKY VE?IEROKAko tomu bolo minulý, aj tento rok sa vo štvrtok 28.10.2019 pod záštitou triedy kvarta organizoval Halloweensky ve?ierok pre žiakov ro?níkov príma, sekunda a tercia. Mladší študenti prišli tradi?ne v maskách a už v úvode museli prekona? "temný tunel hrôzy". Po príhovore a otváracom tanci makareny mohli žiaci v rámci promenády predstavi? svoje masky a zárove? sú?aži? o tú najlepšiu. Mnohí si na maskách dali naozaj záleža?, za ?o boli náležite odmenení. Po uvítaní sa žiaci mohli ob?erstvi? množstvom dobrôt, o ktoré sa postarali šikovní "kvar?ania". Program pokra?oval viacerými sú?ažami a tane?nými kolami, ktorých vrcholom bolo vyhodnotenie tomboly. Každý žiak pri registrácii získal sú?ažné ?íslo, ktoré mohlo by? po?as tomboly vyžrebované, a tým mohol získa? viacero vecných cien. Do ukon?enia akcie si žiaci mohli užíva? zábavu v podobe hudby a tanca, pri?om verím, že terajšia tercia si vzala viacero inšpirácií pre usporiadanie ve?ierka v budúcom roku.

                                                                                                                  Mgr. Darina Matušovicová, matusovicova.darina@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok