Vyhodnotenie sú?aže „Štefánikov list - Štefánikova poh?adnica“

Naši francúzštinári obsadili popredné miesta v celoslovenskej sú?aži "Štefánikov list - Štefánikova poh?adnica" .

V rámci podujatia Noc výskumníkov 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej sú?aže v kreatívnom písaní "Štefánikov list (kategória stredné školy)" "Štefánikova poh?adnica (kategória základné školy) ". Z našej školy sa do sú?aže zapojili študenti viacerých tried, ktorí si pod vedením p.Kme?ovej v rámci hodín francúzskeho jazyka pripomenuli život M.R.Štefánika ako i 100.výro?ie od jeho leteckej nehody.
Zadaním bolo napísa? poh?adnicu (starší žiaci) alebo list (študenti) v mene M.R. Štefánika z jeho výskumných ciest. Nižšie ro?níky písali v sloven?ine, ale študenti SŠ vo francúzskom jazyku. Podmienkou zapojenia práce do sú?aže bolo, že poh?adnica / list budú doplnené výtvarným dielom.
Pod?a slov organizátorov, záujem o sú?až bol vysoký, porota dostala vyše 60 prác z celého Slovenska. O to viac nás ve?mi teší úspech našich študentiek, ktoré obsadili popredné prie?ky v oboch kategóriách.

Kategória "Štefánikova poh?adnica":
2.miesto : Brtková Terézia
3.miesto : Špir?áková Ema

Kategória "Štefánikov list":
2.miesto : Hamacková Zuzana
3.miesto : Babicová Tamara

Diev?atá boli ocenené diplomami a vecnými cenami priamo na hlavnom pódiu v Starej Tržnici v Bratislave, kde sa Noc výskumníkov konala. Na vyhlasovaní výsledkov sa okrem nich zú?astnili i ?alšie naše študentky, ktoré sa umiestnili do piateho miesta. Diev?atám blahoželáme a ?akujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Fotky z podujatia a úspešné práce uvádzame nižšie., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok