Naše študentky v úlohe europoslancov

Simulované zasadanie európskeho parlamentu po francúzsky za ú?asti aj našich študentiek.

V piatok 27.9.2019 sme sa zú?astnili modelovej simulácie zasadania európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku na pôde univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. My tri - Magdaléna Nováková, Adelka Rázgová a Dorota Morav?íková - spolu s ostatnými študentmi z rôznych škôl, sme mali na chví?u možnos? zaži? de? poslanca Európskeho parlamentu.

Podujatia sa zú?astnili a prejavom ho slávnostne otvorili viacerí hostia: Christophe Léonzi - ve?vyslanec Francúzska v SR, Dionýz Hoche - riadite? kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Pavol Sovák - rektor univerzity PJŠ v Košiciach, O?ga Orosová - dekanka Filozofickej fakulty univerzity UPJŠ, Mária Pa?ová- predsedky?a výboru Slovensko- francúzskeho univerzitného inštitútu a Lukáš Macek- riadite? Sciences Po v Dijone.

Po slávnostnom otvorení sme mali možnos? zvoli? si predsedu nášho parlamentu. Každý kandidát sa po?as svojho príhovoru predstavil a vysvetlil, pre?o práve on je tým správnym kandidátom. Následne daných kandidátov odporú?ali aj predsedovia jednotlivých politických skupín.

Po zvolení predsedu sa skuto?ná simulácia mohla za?a?. Upravovali sme pozme?ovacie návrhy, vytvárali spojenectvá s inými skupinami, rokovali. Jednotlivé návrhy sme následne predložili ostaným poslancom a pod dozorom predsedu parlamentu sme o nich hlasovali.

Na záver sme hlasovali o znení celého ?lánku, ktorý bol po prvýkrát za 6 rokov tohto podujatia schválený a prijatý.

Pre nás to bola obrovská skúsenos? a skvelá možnos? skúsi? vcíti? sa do role skuto?ných poslancov, nako?ko každý študent reprezentoval ur?itý štát a politickú skupinu. Mali sme možnos? aj obohati? svoju slovnú zásobu vo francúzskom jazyku o nové slová, ?i vystúpi? s prejavom a vlastným návrhom pred zvyšnými poslancami.

Magdaléna Nováková, septima, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok