Hostili sme Réunion?anovV uplynulých d?och sme mali možnos? stretáva? v Ružomberku skupinu ?udí tmavej pleti. Boli to mladí ?udia z ostrova Réunion, francúzskeho zámorského departmentu, ležiaceho na juhu Afriky pri ostrove Madagaskar. Prišli k nám ako ú?astníci mládežníckej výmeny programu Európskej komisie "Erasmus+" a ich hostite?mi boli naši študenti z oktávy a 4.A. Cie?om spolo?ného projektu tridsiatich mladých ?udí z obidvoch krajín pod názvom "Otvorme si o?i" bolo vies? tzv. interkultúrny dialóg dvoch ve?mi vzdialených kultúr a tento prostredníctvom krátkeho programu predstavi? obyvate?om mesta. Spolo?ne nacvi?ili takmer polhodinový program, zložený z liptovských piesní a tancov ako i piesní a tancov ostrova Réunion, ktorý predstavili na viacerých miestach v meste, v školách i na Radnici. Ve?mi milé bolo predstavenie na dvore našej školy, ktoré po vystúpení pokra?ovalo spontánnou zábavou za ú?asti ostatných spolužiakov a u?ite?ov.
Sú?as?ou desa?d?ového pobytu boli nielen workshopy na tému rasizmu, xenofóbie a predsudkov, ale aj zaujímavé tvorivé dielne, ktoré ú?astníci absolvovali v Liptovskom múzeu a do programu bola zaradená aj návšteva Vlkolínca.
Veríme, že táto neobvyklá aktivita v našom regióne otvorila o?i mnohým obyvate?om mesta smerom k pozitívnejšiemu vnímaniu vzdialených kultúr, rasizmu a xenofóbie., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok