Grécko 2019

Po stopách Cyrila a Metoda

V utorok, 28. mája 2019 sa žiaci tretích ro?níkov, septimy a II. A ,B zo Štátneho gymnázia v Ružomberku vydali na strastiplnú cestu do Grécka, konkrétne na grécky polostrov Chalkidiki, kde mali strávi? nasledujúcich nieko?ko dní. Výlet do Grécka bol sú?as?ou branného cvi?enia OZaP. Po takmer dni cesty autobusom sa študentom naskytol nádherný poh?ad na slnkom zaliate pláže a architektonické skvosty, ?o bol len zlomok všetkého, ?o Grécko ponúkalo. Celý pred?žený týžde? bývali študenti spolu s pedagogickým dozorom v hoteli Akropolis, ktorý okrem priestorných izieb ponúkal aj bazén s ležadlami, možnos? zahra? si biliard alebo stolný tenis a najvä?šie lákadlo vzdialené od hotela len 5 minút cesty ? pies?itú pláž a na prvý poh?ad nekone?né more. Žiaci mohli všetok tento luxus využi? a spríjemni? si tak toto branné cvi?enie. Okrem týchto možností sa žiaci mohli zú?astni? niektorého z dlhého zoznamu výletov, ktoré cestovná kancelária ponúkala. Vä?šina žiakov si vybrala výlet do blízkeho no?ného mesta, aby na vlastnej koži okúsili grécky život. V utorok, 4. júna sa zase organizoval výlet do starobylého mesta Solún. Cestou autobusom sa žiaci nenudili, ke?že mohli po?úva? farbistú históriu oblasti Chalkidiki a mesta Solún od sle?ny sprievodkyne. Po hodine a pol sa autobus s nedo?kavými žiakmi zastavil pri Bielej veži, symbole mesta Solún, blízko ktorej sa nachádzala obrovská socha Alexandra Macedónskeho a krásny výh?ad na more, kde mali žiaci krátky rozchod. ?alšou zastávkou sa stali antické hradby, ktorých úlohou v minulosti bolo stráži? mesto pred zni?ením. Pri hradbách sa nachádzalo aj nieko?ko stánkov so suvenírmi a takisto úžasný výh?ad na celé mesto. Poslednou pamiatkou, ktorú študenti navštívili, bol kostol svätého Demetria, zasvätený mužovi, ktorý bol zabitý pre svoju vieru. V kostole sa to hemžilo ?u?mi a históriu bola cíti? na každom kroku. Po tom, ?o si študenti porobili fotky, sa všetci presunuli do centra mesta. Cestou zazreli aj rímsky amfiteáter, až sa dostali do centra mesta, kde dostali dva a pol hodinový rozchod. Po?as rozchodu sa mohli študenti vo?ne poprechádza? po meste a nasáva? jeho krásy, najes? sa alebo si posedie? v niektorej zo stoviek reštaurácií a kaviarní, prejs? sa po pobreží, pokupova? suveníry ?i iné mali?kosti, alebo len tak oddychova?, napríklad na Aristotelovom námestí, kde mohli nájs? aj ve?kú sochu starého filozofa. Po?asie výletníkom prialo, nako?ko z deviatich dní, ktoré žiaci strávili v Grécku, pršalo len jeden de? tak silno, že nemohli vyjs? von. Napriek tomu si študenti naplno užívali krásy polostrova a hlavne grécke Slnko, v?aka ktorému si niektorí z nich okrem suvenírov priniesli aj o odtie? ?i dva tmavšiu pokožku. 6. júna celá slovenská delegácia nasadla do autobus a vydala sa spä? na Slovensko, mnohí s pocitom smútku, že musia opusti? slne?né Grécko. Nakoniec sa všetci v š?astí a zdraví dostali spä? do náru?ia svojich rodín, ktorým mohli vyrozpráva? úžasné príbehy, ktoré v starovekej krajine zažili.
Na záver ?lánku by som sa chcel v mene všetkých študentov po?akova? našej úžasnej sprievodkyni, sle?ne Kamile, a takisto nášmu pedagogickému dozoru, profesorom Jaroslavovi Piklovi a Michalovi ?asovi, ktorí s nami vydržali celý pred?žený týžde? a nestratili pri tom nervy. Bolo to úžasné, ?akujeme., dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok