Krakov a so?ná ba?a Wieliczka

Študenti sexty spolu s triednou profesorkou absolvovali školský výlet do mesta Krakov a so?nej bane Wieliczka.

V d?och 24. - 25.6. sme boli na školskom výlete v po?skom Krakove a v ne?alekej so?nej bani Wieliczka. Oba dni sme absolvovali ve?mi zaujímavú prehliadku historického centra krá?ovského mesta Krakov. Náš sprievodca nám pútavo rozprával nielen o dejinách tohto mesta, ale i mnoho zaujímavostí z modernejších dejín a zo sú?asnosti. Prehliadka za?ala zámkom Wawel, katedrálou kde sú pochované najslávnejšie po?ské krá?ovské rody, videli sme slávne námestie Rynek spolu s jeho Sukienicou, zvyšky starého opevnenia a jeho najznámejší Barbakan, a množstvo iných pamätihodností. Výlet pokra?oval návštevou známej so?nej bane Wieliczka, ktorá nás úplne o?arila svojou majestátnos?ou, nádhernými so?nými sálami, kaplnkami, .... Niektorí študenti sa museli dokonca presved?i? chu?ou, že je všetko zo soli. Videli sme i ve?erný život v Krakove a výlet sme na druhý de? ukon?ili osobným vo?nom vo ve?kom centre Galeria Krakowska., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok