TESTOVANIE 9 – výsledky

V celoslovenskom testovaní žiakov 9.ro?níkov ZŠ a kvarty dosiahli naši kvartáni nadpriemerné výsledky

V tomto školskom roku sa naša škola po prvýkrát, tak ako i ostatné osemro?né gymnáziá, zapojila do Testovania 9. Ide o celonárodné testovanie v predmetoch slovenský jazyk a matematika.
Výsledky našich kvartánov nás ve?mi potešili, skon?ili vysoko nad národným priemerom. V matematike i slovenskom jazyku tento priemer prekro?ili takmer o 20%. Oproti priemerom na ZŠ sa tento náskok ešte zvýšil. ?o nás ve?mi potešilo je fakt, že v oboch predmetoch skon?ili naši žiaci i nad celoslovenským priemerom 8-ro?ných gymnázií.
Kvartáni a vyu?ujúci, ktorí ich na testovanie pripravovali (p.Kudli?ková a p.Kme?ová), môžu by? so svojou prácou a výkonom viac než spokojní. Študentom kvarty prajeme do budúcich rokov ve?a takýchto úspechov a rados? z u?enia sa a žiakom nižších ro?níkov želáme, aby v ?alších rokoch nasledovali tento úspech.

Výsledky testovania uvádzame v tabu?ke., kmetova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok