Simulované rokovanie národného parlamentuD?a 12.6.2019 sa študenti nášho gymnázia zú?astnili celoslovenského finále sú?aže Simulované rokovanie národného parlamentu.Sú?ažný tím tvorili žia?ky septimy Janka Fidesová, Alicia Halušková a ?erství absolventi našej školy Andrej Blaško, Miriam Kurišová a Ján Haluška. Sú?až organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave . Finálové kolo otvoril dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. priamo na pôde Národnej rady SR v Bratislave. Študenti si rozšírili svoje poznatky z oblasti práva. Precvi?ili sa v argumentácii svojich názorov, u?ili sa kriticky myslie?. Sú?ažné tímy mali možnos? rokova? aj so skuto?nými poslancami Petrom Kresákom, Miroslavom Beblavým a Simonou Petrík. Sú?ažiaci mali tiež možnos? vystúpi? v rozprave alebo prednáša? faktické poznámky k vystúpeniam iných. Rokovalo sa o vysoko odborných návrhoch zákonov spolu s pozme?ujúcimi návrhmi, ktoré vytvorili študenti. Sú?ažné tímy mohli svojimi procedurálnymi návrhmi zmeni? aj spôsob hlasovania o návrhoch zákonov. Pre všetkých to bola ve?mi dobrá skúsenos?. Televízia TA3 o sú?aži informovala vo svojom spravodajstve. S Andrejom Blaškom televízia TA3 urobila rozhovor. ?akujem všetkým ?lenom nášho tímu za kvalitnú reprezentáciu a zodpovednú prípravu na finálové kolo sú?aže Simulované rokovanie národného parlamentu., tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok