Francúzsky jazyk - olympiáda

Tento rok sme opä? nadviazali na úspechy našich žiakov v olympiáde vo francúzskom jazyku.

S rados?ou môžeme skonštatova?, že i v tomto školskom roku nás štyri ví?azky školského kola ve?mi úspešne reprezentovali na krajskom kole v Žiline, ktoré sa konalo 18.marca na tamojšom Bilingválnom gymnáziu. Ide o žia?ky: Sandra Húsková (sekunda), Linda Fidesová (kvarta), Magdaléna Nováková (sexta) a Alexandra Pecníková (septima). Všetky štyri si odniesli umiestnenie medzi prvými troma v rámci svojej kategórie, pri?om Linda Fidesová v kategórii 1B vyhrala, a teda postúpila do celoslovenského kola do Bratislavy. Celoslovenské kolo sa konalo v d?och 9.-10.mája 2019, pri?om okrem samotnej sú?aže bol pripravený bohatý sprievodný program, tematicky naviazaný na francúzsky jazyk a De? Európy (9.máj).
Linda v náro?nej konkurencii síce neobsadila medailové umiestnenie, skon?ila na piatom mieste, ale jej bodový zisk bol pomerne vysoký, reprezentovala našu školu i kraj úspešne. Slávnostné vyhodnotenie sú?aže sa konalo v reprezenta?ných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave za prítomnosti ve?vyslanca Francúzskej republiky, J.E. p. Christophe Léonzi , ktorý osobne ocenil a pogratuloval všetkým ú?astníkom. Vo svojom príhovore aktuálne pripomenul, že títo úspešní mladí ?udia venujúci sa francúzskemu jazyku idú v stopách svojho slávneho rodáka M.R.Štefánika. I on si francúzštinu ve?mi ob?úbil a nedal sa odradi? prípadnými prekážkami., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok