Štefánikova poh?adnica, Štefánikov list

V rámci hodín francúzskeho jazyka sme si i my pripomenuli 100.výro?ie od leteckej nehody M.R.Štefánika tým, že sme sa zú?astnili literárnej sú?aže Štefánikova poh?adnica, Štefánikov list.

Žiaci tried sekunda, tercia, kvarta, sexta, 1.A a 2.A sa v rámci hodín francúzštiny zapojili do celoslovenskej sú?aže Štefánikova poh?adnica, Štefánikov list. Zadaním bolo napísa? poh?adnicu (sekunda, tercia a kvarta) alebo list (sexta, 1.A a 2.A) v mene Milana Rastislava Štefánika z jeho výskumnej cesty. Ke?že poh?adnica / list museli vychádza? z reálnych ciest Štefánika, žiaci sa v prvom rade zoznámili s jeho životom, zis?ovali si detailnejšie informácie o nimi vybranej kapitole jeho života. Následne písali poh?adnicu / list, pri?om nižšie ro?níky písali v sloven?ine, ale starší žiaci vo francúzskom jazyku. Podmienkou zapojenia práce do sú?aže bolo, že poh?adnica / list budú doplnené výtvarným dielom.
Študenti vypracovali nádherné práce, jazykovo i výtvarne prepracované. Tie najzaujímavejšie obsahom ako i jazykovo a výtvarne najlepšie sme poslali do celoslovenskej sú?aže. Zopár ukážok prác uverej?ujeme., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok