„Mladý Európan“D?a 8.4.2019 sa konala v Dolnom Kubíne vedomostná sú?až "Mladý Európan" organizovaná Európskym Informa?ným centrom Trstená. Sú?aže sa zú?astnili študentky 3.A Patrícia Slezáková, Alžbeta Žerebáková a študentka 3.B Marianna Mrvová. Podmienkou ú?asti v sú?aži bolo napísanie kvalitnej práce o Fínsku, za ktorú náš tím získal plný po?et bodov aj pochvalu od poroty. V ?alšom kole sú?aže sa formou testu preverili teoretické vedomosti sú?ažiacich o EÚ. Podobný charakter mala aj jazyková krížovka, ktorú naše diev?atá vyriešili najrýchlejšie a bezchybne. Postúpili do finále, kde si porovnali vedomosti o symboloch, osobnostiach a dominantách EÚ s ?alšími dvomi sú?ažnými tímami. Diev?atá skon?ili na 2. mieste. Blahoželáme! Celoslovenské finále im uniklo o vlások. Majú za sebou však výbornú skúsenos? z danej sú?aže. Spolupracovali spolu ako jeden tím.

Každý z nás by sa mal zaujíma? o EÚ, ktorej sme sú?as?ou. ?ím viac budeme o nej vedie?, tým viac môžeme naplno využíva? jej benefity ako cestovanie, štúdium v zahrani?í ,eurofondy, spolo?ný trh ?i vo?ný presun kapitálu a pracovných síl., tomajkova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok