Centrum popularizácie fyziky

Martin 15.3.2019

D?a 15.3. 2019 študenti 2.A, 2.B triedy a sexty pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Krajníka a Krajníkovej navštívili už tradi?ne Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine.

Z postrehov našich žiakov:

Bola to solídna exkurzia a ve?mi som si ju užil. Najviac sa mi pá?il pokus s f?aškou a vírom. Zaujímavé boli aj tibetské misky. Mohli by sme ?astejšie chodi? na takéto exkurzie, lebo som sa prijemne zabavil a oddýchol si.
Tomáš Kubík

Exkurzia bola super, ve?mi rada by som si nie?o také ešte zopakovala. Dozvedeli sme sa ve?a nového a bolo to spracované hravou a ?ahko pochopite?nou formou.
Dana Smutniaková

Bolo to ve?mi pou?né a pá?ilo sa mi, že to bolo prezentované zábavnou formou. ?as, ktorý sme tam strávili ubehol rýchlo a ani si neviem vybra?, ktorý experiment ma zaujal najviac. Ur?ite sme si odtia? odniesli kopu nových vedomostí a privítali by sme, keby takéto skvelé exkurzie bývali aj ?astejšie :)
Katarína Králiková

Na exkurzii sa mi najviac pá?il pokus s f?ašami s vodou alebo pokus s héliom. Celkovo sa mi exkurzia ve?mi pá?ila a ocenila by som viac zaujímavých a pou?ný exkurzií.
Diana Fullová

Na exkurzii sa mi pá?ili hlavne experimenty s odstredivou silou pri prevracaní pohára hore dnom a tiež vo f?aši s vodným vírom. Taktiež sa mi pá?ili tibetské misky, ktoré pri šúchaní valcom z látky podobnej kobercu vydávali ve?mi zaujímavý zvuk.
Adam Lazík

Ve?mi sa mi pá?ilo, po?as prednášky som sa nenudila ani minútu.
Monika MatajováRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok