Frankofónna ruža opä? rozkvitla

D?a 22.marca 2019 sme slávnostným predstavením v kine Kultúra opä? oslávili mesiac Frankofónie.

Tohtoro?ný program sme zostavili tak, aby nebol len ?isto francúzsky, ale snažili sme sa o prepojenie francúzskych a slovenských kultúrnych prvkov navzájom. Výsledkom bolo ve?mi zaujímavé ?íslo, v ktorom na modernú (takmer rapovú) francúzsku hudbu tancovali študenti moderný a zárove? folklórny tanec. V závere pesni?ky sa diev?atá moderného tanca a folkóru spojili a odtancovali spolo?ne kari?ku. S francúzskou pies?ou to dokopy vyznelo úžasne. V ?alšom ?ísle sme spolupracovali s mladými hudobníkmi z Liptá?ika, ktorí netradi?ne sprevádzali našich francúzsky spievajúcich spevákov. Multikultúrnos? predstavenia na záver programu vyzdvihlo vystúpenie ú?astníkov projektu na ostrove Reunion, vo svojom ?ísle predviedli kreolské tance a publikum malo možnos? po?u? rozdiel medzi štandardnou a kreolskou francúzštinou.
Množstvo hudobných, tane?ných a scénických ?ísel obohatilo ?alšie menej tradi?né pásmo "Zo života M.R.Štefánika". Bolo výsledkom práce na projekte "Storo?nica 1918" k udalostiam roku 1918. V?aka tomu mohli diváci po?as predstavenia Frankofónnej ruže na pódiu po?úva? dialógy medzi M.R.Štefánikom, T.G.Masarykom, J.M.Hurbanom a vtedajším francúzskym prezidentom Poincaré.
Predstavenie zožalo ve?ký nieko?konásobný potlesk a z reakcií publika sme videli, že sa im pá?ilo.

Citujeme niektoré reakcie hostí:

" V prvom rade by som chcela vyzdvihnú? množstvo talentov - tance, spolo?enské, individuálne, moderné, francúzske piesne, spievanie, divadelné hry, úsmev na tvári a obrovská odvaha vystupova? na pódiu. Osobitne chválim sólo spievanie a chlap?enskú ochotu a zapojenos?, ktorá priniesla množstvo úsmevných momentov. Okrem tohto chválim prepojenie výsledkov projektu Erazmus +, kde sa deti oboznámili a nau?ili tancova? kreolské tance a nadviazali celoživotné priate?stvá s de?mi na Réunion. Prepojenie tradi?ného slovenského folklóru s francúzskymi pies?ami ma oslovilo asi najviac. ?akujem za podelenie sa s emóciami, ktoré tieto deti žijú cez a vo francúzštine."

p.Jana Bírová, prezidentka Slovenskej asociácie u?ite?ov francúzštiny

" Je to už po druhýkrát (po 2017) ?o som mal tú ?es? zú?astni? sa ako špeciálny divák na výbornom podujatí, ktorým je la Rose francophone. Poznal som viacero umelcov z gymnázia, v?aka sú?aži Spievam po francúzsky alebo v?aka spolupráci Alliance Française a gymnázia v Ružomberku po?as skúšok Delf scolaire. La Rose francophone je zábavná, dynamická a informatívná. 120 študentov francúzštiny na pódiu na konci, to je skuto?ný výkon! Blahoželám ú?astníkom a u?ite?om !"

p.Thomas Laurent, Riadite? Alliance Française Banská Bystrica

" To piatkové dopoludnie na m?a ve?mi zapôsobilo. Ke? som videl ten entuziazmus, tu vervu, tie perfektné výkony, všetky vo francúzštine, no veru mi nieko?ko krát na pódiu, pri závere?nom príhovore, stiahlo hrdlo od dojatia. Ešte raz blahoželám všetkým ú?inkujúcim a samozrejme aj vyu?ujúcim. Boli ste fantastickí !!! Ja by som ešte, ak dovolíte, pridal slovo uznania aj rodi?om, že majú také šikovné a skvelé deti. Je nádherné ma? takú podporu vedenia Gymnázia a po?u? tie slová uznania na vás od pána riadite?a. Radi pridávame i tie naše. Bravoooooo, pokra?ujte ?alej. Váš obdivovate?."

Tomáš Márton , Prezident Francúzskej aliancie Banská Bystrica

" Gymnazisti v Ružomberku, ktorí sa u?ia francúzsky jazyk pripravili skvelú "akadémiu". Dokázali, že francúzština v Ružomberku žije a je na úžasnej úrovni. Žiaci sa francúzštinu nielen u?ia, ale sa dokážu vo francúzskom jazyku aj zabáva?, ?o považujem za fantastické. Tanec, poézia, hudba, humor, ?i história aj to všetko je francúzska kultúra a to všetko ladilo v ružomberskej "frankofónnej ruži". Pedagógovia - francúzštinári robia so žiakmi nádhernú prácu. Bodaj by takýchto pedagógov a gymnázií bolo na Slovensku viac. ?akujem za pekný zážitok."

Radovan Gura, riadite? Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok