KRÁSNE VIANO?NÉ SVIATKY A Š?ASTNÝ NOVÝ ROK 2019Všetkým zamestnancom, študentom, rodi?om a priate?om školy želáme ve?a krásnych chví? prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc, nový rok 2019 plný zdravia, š?astia, lásky, úsmevu, porozumenia, osobných a pracovných úspechov.

                                                                                vedenie školy, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok