De? otvorených dverí 11.12. 2018D?a 11. decembra 2018 sa na našej škole uskuto?nil De? otvorených dverí. Jeho cie?om bolo sprístupni? záujemcom o štúdium a širokej verejnosti priestory školy a informova? ich o možnostiach štúdia na škole. Návštevníci si prezreli prezentáciu o škole, oboznámili sa so školským vzdelávacím programom a štúdiom, získali informácie o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ro?níka štvorro?ného vzdelávacieho programu. V odborných u?ebniach sa formou prezentácií dozvedeli o vyu?ovaní jednotlivých predmetov, exkurziách, sú?ažiach, aktivitách a projektoch, do ktorých sa študenti našej školy aktívne zapájajú. Prezreli si areál a priestory školy, jednotlivé triedy a u?ebne, v ktorých sa realizuje vyu?ovací proces a stretli sa so žiakmi, pedagógmi a vedením školy, ktorí im ochotne odpovedali na otázky. Žiakov základných škôl sprevádzali ich rodi?ia, u?itelia a výchovní poradcovia.
Veríme, že priate?ská atmosféra, otvorenos? v komunikácii ?i program D?a otvorených dverí pomôžu žiakom 9. ro?níka základných škôl a ich rodi?om pri rozhodovaní sa o výbere stredoškolského štúdia.
?akujeme všetkým za návštevu a tešíme sa na ?alšie spolo?né stretnutia., renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok