Aerobik v Ružomberku

Krajské kolo v aerobiku študentiek a študentov stredných škôl

D?a 29.11.2018 sa v športovej hale T18 uskuto?nilo krajské kolo v aerobiku stredných škôl. Tohto krajského kola sa zú?astnili 4 školy žilinského kraja a to naše Gymnázium Š.Moyzesa, Obchodná akadémia z Ružomberka, Gymnázium J.M.Hurbana v ?adci a SOŠ po?. a služieb na vidieku v Žiline. Tejto postupovej sú?aže sa zú?astnilo spolu 21 ú?astníkov. Ú?astníci absolvovali 4x50-minútové kolá v nasledovnej postupnosti: 1.Aerobik, 2. Zumba. 3. Tae-bo, 4. Deep work. Našu školu reprezentovali Viktória Gerecová (2.A), Rebeka Zrníková (2.A) a Monika Matajová (2.A). Diev?atá obstáli na výbornú. Všetky postúpili na Školské majstrovstvá SR, ktoré sa uskuto?nia 4.2.2019 v Tren?íne. Diev?atám blahoželáme a budeme im drža? palce., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok