Návšteva pamätníkov 1. svetovej vojny

V rámci projektu "Centenaire" " Storo?nica" sme navštívili vojenské cintoríny arch. Jurkovi?a lemujúce štátnu hranicu s Po?skom.

Putovanie sme za?ali v pamätnej izbe Karpatského východného frontu v obci Nižná Polianka. Tu sme sa dozvedeli základné informácie o tom, ako sa vyvíjala situácia od roku 1914, ako ?udia spo?iatku brali vzniknutý vojnový konflikt na ?ahkú váhu, ako na front odchádzali chlapi v jesenných mesiacoch s vedomím, že do Vianoc budú naspä? doma. Samozrejme, nikto vtedy ani netušil, že vojna bude trva? ešte nieko?ko rokov. Tento fakt potvrdzuje i známa udalos? zo západného frontu, ktorá vošla do dejín ako "Viano?né prímerie 1914". Dozvedeli sme sa, pre?o k nie?omu podobnému nedošlo i na východnom fronte. Po zaujímavom priblížení udalostí rokov 2014 - 2018 sme pokra?ovali priamo v teréne. Najprv sme navštívili tri vojenské cintoríny architekta Jurkovi?a pri obciach Konieczna a Smerekowiec. Videli sme na nich nie?o ako "jeho umelecký podpis" - kríž vtesaný v kocke. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí v súvislosti s ich výstavbou, situovaním a následným udržiavaním. Lokality pre ich výstavbu boli napríklad vyberané tak, aby z jedného bolo vidie? na ?alší, potom na ?alší, at?. Ich jedine?nos? je aj to, že na padlých vojakov sa už nepozeralo ako na nepriate?ov, a tak na jednom cintoríne sú pochovaní vojaci rôznych znepriatelených armád, rôznych národností, rôznych vierovyznaní. Je to krásne vidie? na typoch krížov, napr. ruskí vojaci majú na náhrobku pravoslávny dvojkríž, vojaci Monarchie kríž, ba dokonca sme videli i náhrobok židovského vojaka s hviezdou. Toto silné posolstvo a gesto humanity sa následne už neobjavuje v ?ase žiadneho ?alšieho vojnového konfliktu. Pre porovnanie sme navštívili i jeden vojenský cintorín v slovenskom pohrani?í pri obci Stebník, ktorý už neprojektoval Jurkovi?. Bol vybudovaný neskôr, v ?ase, ke? už boli ?udia a celá krajina z vojny vy?erpaní. Hoci je ove?a skromnejší, je dôstojným nemým svedkom vážnych historických udalostí danej doby. Putovanie po pamätných miestach sme ukon?ili v meste Bardejov prehliadkou historického centra zapísaného medzi pamiatky svetového dedi?stva UNESCO. Na záver sme sa všetci zhodli, že sme mali výborného sprievodcu, ktorý nesmierne pútavo o všetkom rozprával. Mnoho udalostí, ich prí?iny a dôsledky, približoval cez konkrétne situácie a konkrétne osudy ?udí, v?aka ?omu sme odišli z týchto pamätných miest, ?asto nedocenených, plní dojmov a s vä?ším rešpektom k našej vlastnej histórii. K vydarenej exkurzii prispelo i krásne slne?né jesenné po?asie., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok