Úžasné spoznávanie osobnosti generála M.R.Štefánika

V rámci projektu Centenaire - Storo?nica sme d?a 19.októbra 2018 navštívili Mohylu Milana Rastislava Štefánika, jeho rodný dom a pamätnú izbu architekta Dušana Jurkovi?a.

Jedna skupina žiakov sa v projekte Centenaire venuje detailne osobnosti generála M.R.Štefánika. Preto prvým cie?om našej cesty bolo meste?ko Brezová pod Bradlom, kde sme navštívili najprv pamätnú izbu známeho slovenského architekta Dušana Jurkovi?a, osobného priate?a M.R.Štefánika a iniciátora výstavby Mohyly na Bradle, miesta posledného odpo?inku nášho ve?kého rodáka. Tu sme sa dozvedeli ve?mi zaujímavé detaily zo života D.Jurkovi?a a hlavne z obdobia po smrti M.R.Štefánika. V?aka ve?kému nadšeniu a odhodlaniu arch. Jurkovi?a sa podarilo osem rokov po smrti Štefánika zozbiera? potrebné financie na stavbu kone?nej podoby Mohyly. Na otváracej makete tejto majestátnej stavby sme mali možnos? vidie? ako sa stavala, ako vyzerá jej vnútro a kde presne sa nachádzajú pozostatky generála Štefánika. Následne sme sa presunuli na kopec Bradlo, kde sme si uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Ke?že sme mali nádherné po?asie, mohli sme si uži? prekrásne výh?ady z Mohyly na okolie. Potom sme sa presunuli do rodného domu M.R.Štefánika v ne?alekej obci Košariská. V?aka úžasnému a zanietenému výkladu pani lektorky sme sa zoznámili s mnohými zaujímavos?ami a menej známymi detailmi zo života a pôsobenia Štefánika. Ve?mi pútavo nás sprevádzala jeho životom od narodenia, cez vz?ah k rodi?om, k rodákom, cez jeho ambície sta? sa astronómom, cez jeho pevnú vô?u ís? za svojimi snami aj napriek finan?ným a zdravotným ?ažkostiam, až po jeho pôsobenie v armáde, po jeho zásluhy pri formovaní ?esko-slovenských légií vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, zásluhy pri formovaní budúcej ?eskoslovenskej republiky. ?o nás najviac prekvapilo, to boli jeho bohaté cestovate?ské skúsenosti, charizma, ktorou si na svojich cestách bez problémov získaval silných spojencov, o ?om sved?ia mnohé nezvy?ajné predmety z ciest, ktoré boli po jeho smrti v rámci pozostalosti prevezené z jeho parížskeho bytu. Keby sme chceli len krátko spomenú?, ?o všetko sme mali možnos? vidie? a dozvedie? v jeho rodnom dome, museli by sme tento ?lánok písa? ešte ve?mi dlho. Treba si to ís? pozrie? a vypo?u? priamo. Jednozna?ne možno skonštatova?, že sme z Košarísk odchádzali nielen vedomostne a duševne obohatení, ale hlavne s Milanom Rastislavom Štefánikom v srdci., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok