„I. svetová vojna a osobnos? gen. M. R. Štefánika“ so zna?kou kvality „CENTENA

V?aka ú?asti na spolo?nom projekte s francúzskou strednou školou vo Villefranche-sur-Saône získala naša škola ozna?enie "Centenaire" - "Storo?nica".

Projekt je realizovaný v rámci slovensko-francúzskej výzvy k stému výro?iu ukon?enia 1.svetovej vojny a vzniku prvej ?eskoslovenskej republiky, pri?om je v ?om obsiahnutá i osobnos? generála M.R.Štefánika.

Cie?om projektu je objavovanie a spoznávanie pamätníkov padlých vojakov prvej svetovej vojny a pamätných miest, ktoré sú venované ob?anom iných krajín (konkrétne francúzskych vojakov na Slovensku a slovenských vo Francúzsku).
Ide o to, aby žiaci objavovali slovenskú históriu a takisto prvky francúzskych dejín v danom období (1918 - 2018). Pre slovenských žiakov je tiež dôležité, aby využili toto partnerstvo na štúdium francúzskeho jazyka, ako aj na objavovanie literatúry a francúzskej kultúry týkajúcej sa týchto udalostí.

Francúzski študenti budú pracova? na pamätníku na po?es? Jeana Sauvagea, osobnosti Prvej svetovej vojny, ktorému vlani mesto Villefranche udelilo pamätnú hviezdu. To umožní vytvori? paralelu s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom.
O?akávaným výsledkom bude pre slovenských žiakov priblíženie pamätníkov prvej svetovej vojny, preh?benie poznatkov o generálovi Štefánikovi a to za sú?asného sebazdokona?ovania sa vo francúzštine.
Študenti budú tiež musie? prezentova? svoj výskum vo forme virtuálnej prezentácie francúzskym partnerom. Takisto sa oboznámia s výsledkami výskumu francúzskych študentov a objavia prítomnos? pamätných miest vo Francúzsku.

, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok