AKADÉMIA & VAPAC

ve?trh vysokých škôl 2018

9.10. 2018 sme pre našich maturantov, študentov tretieho ro?níka a septimy už tradi?ne usporiadali exkurziu tentoraz na 22. ro?ník ve?trhu štúdia a kariéry v Bratislave.
Študentský ve?trh vysokých škôl ponúkol aj tentoraz študentom stredných škôl ve?mi bohatú škálu informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých vysokých školách v SR, ?R i v zahrani?í.
Ve?trh navštívilo 138 našich študentov pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Dírera, Bohá?ovej, Laukovej, Kudli?kovej a Šamánkovej. Hos?om bola i ob?úbená prof. ?iljaková.
V závere exkurzie sme si prezreli ako každoro?ne centrum Bratislavy a navštívili obchodné centrum Eurovea.

Kliknite: FotogalériaRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok