Európsky parlament vo francúzskom jazyku

Naši študenti francúzštiny sa d?a 12. októbra 2018 zú?astnili modelového Európskeho parlamentu, ktorý sa konal na Fakulte medzinárodných vz?ahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Simulácia zasadania Európskeho parlamentu umožnila stredoškolákom sta? sa na jeden de? europoslancami. V?aka tomu mohli zaži? komplexný proces prijímania európskej legislatívy, vyskúšali si nutnos? h?adania kompromisov ako i priebeh hlasovania. Na úvod sa mladým "europoslancom" prihovoril francúzsky ve?vyslanec na Slovensku Christophe Leonzi, poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik a riadite? kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel. Študentom zdôraznili význam aktívnej ú?asti mladých v kontexte nadchádzajúcich volieb do EP. Následne sa už za?alo samotné rokovanie. Po príhovoroch kandidátov na predsedu parlamentu, "europoslanci" zvolili predsední?ku parlamentu. Potom za?ala práca nad pozme?ovacími návrhmi rezolúcie, ktorú na záver d?a parlament hlasovaním v modifikovanej forme prijal. Celé rokovanie a príspevky v rozprave pred plénom prebiehali vo francúzskom jazyku. Poslaneckú skupinu "europoslancov" z Ružomberka ako i celé naše Gymnázium vzorne zastupoval predovšetkým Matej Uhrin, ktorý bez problémov vystúpil i v rozprave pred plénom s plynulou francúzštinou. Projekt Simulácie EP každoro?ne pripravuje spolu s Kanceláriou EP francúzska univerzita Sciences Po z Dijonu, Institut français de Slovaquie - Francúzsky inštitút na Slovensku a Ambassade de France en Slovaquie - Ve?vyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok