Naše „tour de France“

Približne štyridsiatka študentov francúzštiny spolu so svojimi
vyu?ujúcimi zažili úžasných sedem dní v krajine, ktorej jazyk študujú - vo Francúzsku.

Vo štvrtok 31.5.2018 sme nastúpili do autobusu plní o?akávaní. Cesta bola dlhá a náro?ná, no ke? vyšlo slnko spoza ve?kolepej stavby katedrály v Remeši, boli sme všetci pripravení spoznáva? Francúzsko. V tejto katedrále bola v minulosti korunovaná vä?šina francúzskych krá?ov.
Nasledujúci de? so sebou priniesol cestu údolím rieky Loiry, okolo ktorej stojí množstvo zámkov. Cesta k zámkom na Loire bola obohatená podrobnou autobusovou prehliadkou mesta Paríž. Videli sme tie najznámejšie pamiatky, všetky v nás vzbudili chu? sa do Paríža ešte raz vráti?. Neskôr sme sa síce museli lú?i? s Parížom, no vynahradil nám to jeden z najkrajších zámkov na Loire - zámok Chenonceau, ktorý sa nazýva zámok šiestich žien. Zámok aj s jeho záhradami bol nádherný, cítili sme sa tam ako vznešení páni a dámy.
Tretí de? sme museli vstáva? skoro ráno, nako?ko nás ?akala cesta k hlavnému cie?u nášho putovania Francúzskom, k dych vyrážajúcemu opátstvu na ostrov?eku Le Mont Saint Michel. Myslíme si, že je to jedna z najkrajších vecí, ktoré sme v živote videli. V ?ase ve?kého prílivu je Le Mont Saint Michel obkolesený vodami Atlantiku a ke? nastane odliv, odhalí sa okolo neho morské dno s legendárnymi pohyblivými pieskami. Ke?že nám v tento de? vyšlo krásne slne?né po?asie, ?o býva dos? zriedkavé v Bretónsku a Normandii, mohli sme ís? na túru po dne oceánu a na vlastnej koži, ?i skôr nohách, si vyskúša? pohyblivé piesky. Tento zážitok bol jednozna?ne najsilnejším z celého nášho spoznávania Francúzska. Túto prechádzku je možné absolvova? len s certifikovaným sprievodcom, ktorý zabezpe?il náš š?astný a bezpe?ný návrat. No dal nám aj príležitos? vyskúša? silu pohyblivých pieskov a predviedol, ako sa z nich dosta?. Bola to ve?mi zaujímavá a pou?ná skúsenos?.
Nasledujúci de? sme si to namierili do stredovekých meste?iek na pobreží Bretónska. Prvým bolo starobylé korzárske mesto Saint Malo a potom meste?ko Dinan, preslávené svojou pôvodnou typickou architektúrou. Naskytla sa nám príležitos? ochutna? typické galety a bretónske palacinky. Aj napriek daždivému po?asiu sme si užili prechádzku po hradbách a starodávnych uli?kách.
Po dni strávenom na severe Bretónska sme sa vydali na cestu ku krá?ovskému sídlu Versailles s jeho preslávenými rozsiahlymi záhradami. Po?asie nám síce ve?mi neprialo, to nás však neodradilo od prehliadky krá?ovského zámku Versailles a jeho impozantných záhrad. V zámku sa nachádza, mimo iného, priam neskuto?ná zrkadlová sála - Gallerie des glaces. Po prehliadke zámku sme mohli bližšie obdivova? dokonalé dielo záhradníkov. Mali sme š?astie, pretože sme mali možnos? vidie? krásne predstavenie - hudobné fontány striekajúce vodu za doprovodu klasickej hudby .
?alšou a zárove? poslednou zastávkou bolo mesto Štrasburg - prekrásne historické mesto a zárove? sídlo Európskeho parlamentu. Navštívili sme majestátnu gotickú katedrálu a malebnú štvr? Petite France, ktorá je zapísaná do svetového kultúrneho dedi?stva v?aka svojej zachovanej pôvodnej architektúre takzvaných hrazdených domov. Samozrejme, že sme neobišli Európsky parlament, v ktorom sme sa v?aka našej sprievodkyni dozvedeli viac o fungovaní tejto inštitúcie, mali sme možnos? pozrie? si film v projekcii 360° o Európe a pozreli sme si i rokovaciu sálu.
Vo ve?erných hodinách sme sa unavení a trochu i smutní, že naše putovanie za hranice všedných dní sa kon?í, odobrali do našej rodnej krajiny. Všetkým ale ostal pocit spokojnosti , úžasných zážitkov a ve?kej pozitívnej energie z prežitých dní.

Rebeka Zrníková a Lenka Krettová, 1.A, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok