Rozlú?ka s maturantmi 2018

V piatok 11.5.2018 sa tohtoro?ní maturanti rozlú?ili so školou

Jednou z nezabudnute?ných chví? študentského života na našej škole je rozlú?ka maturantov so školou pred odchodom na akademický týžde?. V priebehu rozlú?ky boli riadite?om školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych sú?ažiach. Študenti nižších ro?níkov pripravili zaujímavý kultúrny program. Po ukon?ení rozlú?ky sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi profesormi, aby si aj po rokoch mohli pri fotografiách zaspomína? na posledný de? strávený na našej škole. Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúro?ili všetky získané vedomosti a mali š?astnú ruku pri ?ahaní otázok., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok