Spievam po francúzsky



D?a 23. marca sme zorganizovali stredoslovenské semifinále sú?aže frankofónnej piesne Spievam po francúzsky. Sú?až má na Slovensku už takmer 20 ro?nú tradíciu a je ur?ená pre všetky národnosti i vekové skupiny za podmienok, že prihlásení sú?ažiaci bývajú na Slovensku a ich materinským jazykom nie je francúzština. Sú?aží sa v troch kategóriách ( do 14 rokov, od 15 do 17 rokov a od 18 rokov) v semifinálových kolách v Bratislave, Košiciach a Ružomberku. Stredoslovenského semifinále, ktoré sa uskuto?nilo v prekrásnych priestoroch ružomberskej synagógy, sa zú?astnilo 21 spevákov.
Porota, zložená zo štyroch ?lenov (Mária Detvaj Sedlárová, Mária Lalinská, Mária Kizak, Guillaume Papillon) ur?ila v každej kategórii troch najlepších, ako i celkového ví?aza ružomberského semifinále, ktorý dostal špeciálnu cenu, mobil od spolo?nosti Orange. Prví traja ocenení dostali okrem diplomov aj malé dar?eky. Ví?azi jednotlivých kategórií postúpili do národného finále, ktoré sa uskuto?ní v Banskej Bystrici 12. mája 2018.
Sú?až Spievam po francúzsky organizuje Francúzska Aliancia v Banskej Bystrici v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou Alianciou v Košiciach a našim gymnáziom, za podpory Kultúrneho domu Andreja Hlinku a Francúzskeho ve?vyslanectva na Slovensku. Podujatie usporiadané v rámci Mesiaca Frankofónie malo ve?ký úspech nielen ?o sa týka speváckych výkonov, ale aj po stránke organiza?nej. Všetkým žiakom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu sú?aže ?akujeme a ví?azom srde?ne blahoželáme.



, scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok