English Week - tercia

12.3.-16.3.2018

Po?as týžd?a 12.3.-16.3.2018 sa na našej škole konal ?alší úspešný ro?ník kurzu English Week. Zú?astnila sa ho terajšia tercia, ku ktorej sa pridali dve žia?ky zo sekundy. Žiaci po?as kurzu absolvovali 15 hodín angli?tiny s americkým lektorom. Mali jedine?nú možnos? za krátky ?as obohati? si slovnú zásobu o mnohé frázy týkajúce sa každodenných životných situácií. Pre?ítajte si pár krátkych reakcií študentov ?o oni sami vravia na English Week.

"English week bol super, splnil všetky naše o?akávania a aj omnoho viac. Náš lektor, Ray bol milý a hlavne zábavný. Mal pre nás na každý de? pripravenú inú zaujímavú aktivitu alebo hru, ktorá mala vždy nie?o do seba. Nau?il nás reagova? na situácie s ktorými sa stretávame aj v bežnom živote. Snažili sme sa prekuknú? troch obvinených, inokedy sme si lámali jazyky na Tongue Twisters. Podarilo sa nám získa? zelenú kartu. Vyskúšali sme si, aké to majú ?ašníci niekedy ?ažké. Riešili sme zaujímavé záhady. Pokúšali sme sa vymyslie? dôveryhodné alibi. Zvládli sme dialóg u lekára o zdravotných problémoch. Celé to bola jedná úžasná skúsenos?, ktorá nám ukázala aká vie by? angli?tina zábavná. Myslím, že môžem poveda? za všetkých, že by sme si to ve?mi radi znova zopakovali."
Kristína Tupá

"Celý English Week som si ve?mi užila. Lektor mal pre nás vymyslené zaujímavé hry, pri ktorých sme si ani neuvedomovali, že si precvi?ujeme angli?tinu."
Linda Fidesová

"Ja som si to tam ve?mi užila. S lektorom bola sranda a aj som sa nau?ila nieko?ko nových sloví?ok. Mohla som si vyskúša? situácie, ktoré by ma mohli zastihnú? v zahrani?í. Také situácie, v ktorých som si kedysi bola neistá, no teraz si už viac verím."
Radka Poto?ková

"English Week bol super. Ray bol úžasný. Ke? sme nie?omu nerozumeli, snažil sa nám to vysvetli? gestami alebo jeho super obrázkami. Hrali sme sa zábavné hry, mali sme rôzne konverza?né aktivity, v ktorých sme sa nau?ili ve?a nových sloví?ok."
Bronislava Slimáková

"English Week bol pre m?a zaujímavý a zábavný týžde?, kde som si zlepšil komunikáciu v angli?tine a nau?il som sa ve?a nových vecí, ktoré som dovtedy nevedel."
Henrich Salkovi?

"English Week som si ve?mi užil. Bolo tam ve?a zábavy, ale nau?ili sme sa aj nové veci. Bolo zaujímavé celý de? rozpráva? po anglicky a ešte k tomu s rodeným Ameri?anom. Dúfam, že si to budem môc? ešte niekedy zopakova?."
Igor Macák, lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok