Centrum popularizácie fyziky

Martin 16.2.2018

D?a 16.2. 2018 študenti 2.A, 2.B triedy, sexty a maturanti z fyziky pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Bohá?ovej a Antola navštívili už tradi?ne Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine.
PaedDr. Jozef Be?uška, PhD. pripravil pre nás aj tento rok nové a netradi?né fyzikálne experimenty, do ktorých sa aktívne zapájali študenti zú?astnených tried.
Popri fyzikálnej ?asti exkurzie prebehla i geografická ?as?, ktorú pre študentov pripravili prof. Bohá?ová a Antol. Išlo o poh?ad do zbierok máp, vedút a grafických vyobrazení Európy, Slovenska i sveta od 15. do 18. storo?ia v rámci atraktívnej výstavy "Prstom po mape" v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Výstava poskytla poh?ad na rozvoj sveta a jednotlivých regiónov, ako sa vyvíjali hranice štátov a ako ?lovek prenikal stále ?alej a ?alej, objavujúc postupne všetky kontinenty.RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok