Francúzsky jazykový diplom

A opä? sa rady študentov našej školy - úspešných držite?ov diplomu DELF rozšírili.

V novembri sme opä? organizovali skúšky francúzskeho jazykového diplomu DELF. Zú?astnilo sa ich 15 študentov, všetci skúšky absolvovali ve?mi úspešne s vysokým percentom úspešnosti vo všetkých štyroch jazykových kompetenciách: po?úvanie s porozumením, porozumenie písaného textu, písomný prejav a ústny prejav. Aj ke? na odovzdávaní diplomov sa mnohí zo zdravotných dôvodov nemohli zú?astni?, všetkým srde?ne blahoželáme a prajeme ve?a ?alších úspechov pri objavovaní tohto krásneho jazyka., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok