KRÁSNE VIANO?NÉ SVIATKY A Š?ASTNÝ NOVÝ ROK 2018Všetkým zamestnancom, študentom, rodi?om a priate?om školy želáme ve?a krásnych chví? v príjemnej atmosfére Vianoc, nový rok 2018 plný zdravia, lásky, úsmevu, porozumenia, splnených túžob a o?akávaní.

                                                                                vedenie školy, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok