De? otvorených dverí

12.decembra 2017 od 11.30 do 14.30 hod.

Kliknite:

POZVÁNKA NA DE? OTVORENÝCH DVERÍ

Gymnázium v Ružomberku srde?ne pozýva u?ite?ov, výchovných poradcov, žiakov a ich rodi?ov ako aj ?alších záujemcov na De? otvorených dverí , ktorý sa uskuto?ní d?a

11. decembra 2018 v ?ase od 11. 30 - 14. 30 hod. v priestoroch školy.

Budete ma? možnos?: prezrie? si priestory školy, jej vybavenie a areál školy, prezentáciu o škole, oboznámi? sa so školským vzdelávacím programom a štúdiom na škole, získa? informácie o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ro?níka štvorro?ného aj osemro?ného vzdelávacieho programu, stretnú? sa so žiakmi, u?ite?mi a vedením školy

Radi odpovieme na Vaše otázky a veríme, že žiaci získajú cenné informácie, ktoré im pomôžu pri výbere strednej školy.

Na Vašu návštevu sa tešia študenti a zamestnanci gymnázia

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok