AKADÉMIA & VAPAC

ve?trh vysokých škôl 2017

12.10. 2017 sme pre našich maturantov opätovne a už tradi?ne usporiadali exkurziu tentoraz na 21. ro?ník ve?trhu štúdia a kariéry v Bratislave.
Študentský ve?trh vysokých škôl ponúkol aj tentoraz študentom stredných škôl ve?mi bohatú škálu informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých vysokých školách v SR, ?R i v zahrani?í.
Ve?trh navštívilo 86 našich študentov pod vedením prof. Pol?ina, Laukovej a Šamánkovej. Hos?om bola i ob?úbená prof. ?iljaková. Celé podujatie organiza?ne zabezpe?oval prof. Ridoška.
V závere exkurzie sme si prezreli ako každoro?ne centrum Bratislavy a navštívili obchodné centrum Eurovea.RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok